Die doel van ons ondersteunersklub is:

 • Om u deel te maak van die tradisie wat uniek is aan Laerskool De Hoop.
 • Om iets aan u as die lojale ouer/oud-leerder terug te gee om ons waardering te toon.
 • Om met u in kontak te bly en sodoende ons tradisie verder uit te brei.
 • Om fondse te genereer vir Laerskool De Hoop.
 • Om die verhouding tussen oud-leerders, ondersteuners, ouers en opvoeders te versterk.

Lidmaatskap

 • Lidmaatskap is beperk tot ouers, leerders en opvoeders van De Hoop.
 • Ondersteuners van De Hoop kan lidmaatskap verwerf onderhewig aan die goedkeuring van die bestuur.
 • Lidmaatskap behoort uitsluitlik aan die lidmaatskapkaarthouer en is nie oordraagbaar nie.
 • Lidmaatskap is lewenslank, tensy die lid bedank of die bestuur van die De Hoop Ondersteunersklub die lidmaatskap beëindig.
 • Enige lid wat nie sy ledegeld binne drie maande vanaf die sperdatum betaal nie, sal die voorregte van lidmaatskap verloor.

Voordele van lidmaatskap

 • ‘n De Hoop Ondersteunersklubbaadjie teen R250 afslag by registrasie.
 • 10% afslag met die aankoop van enige ander De Hoop-ondersteunersitems.
 • 20% afslag wanneer u die De Hoop-sentrum bespreek vir funksies.
 • Lewenslange lidmaatskap aan die De Hoopondersteunersklub.
 • Voorkeur as u kaartjies wil bekom vir spesiale funksies, bv. die revue, gholfdae, prysuitdelings, danse en ander spesiale geleentheid.
 • Persoonlike uitnodigings na sport- en kultuurbyeenkomste,asook funksies daarna.
 • Uitnodiging na die De Hoopondersteunersklub sosiale vergaderings vir lede.
 • Enige ander voorreg wat die bestuur van tyd tot tyd kan bepaal.

De Hoop Ondersteunersklub Lidmaatskap- en Inskrywingsvorm

Word deel van die De Hoopfamilie en sluit vandag aan deur die aangehegte vorm in te vul en skool toe te stuur.

Raak betrokke by De Hoop se OOV
Ouers Onderwysers Vereniging

Daar is soveel maniere om betrokke by die OOV van De Hoop te raak, hetsy op die komitee of om hand by te sit wanneer die klasverteenwoordiger hulp benodig. Al die leerders in die skool wen uiteindelik deur die bedrywighede van die OOV.

’n Paar van ons doelstellings:

 • om deurentyd goeie samewerking tussen ouers / voogde van die skool en die onderwysers aan te moedig om sodoende in die beste belang van ons leerders op te tree;
 • om ‘n ondersteuningsnetwerk vir die leerders en onderwysers te skep en te help met projekte, skoolfunksies en sport bedrywigheide;
 • om goeie kommunikasie, samewerking en ondersteuning te skep tussen ouers, leerders en onderwysers;
 • om verskeie strategië vir fondsinsamelings te beplan en te implementeer vir die skool se behoud;
 • om sosiale geleentheide te skep vir ouers, leerders en onderwysers;
 • om vergaderings en funksies te reël;
 • om die skool by te staan met enige ekstra buitemuurse aktiwiteite, soos bv. sportdae, ontvangs van groepe van besoekende skole, ens.

Maniere om betrokke te raak:

 1. Ouers / Voogde
  Indien betrokkenheid by ‘n komitee nie vir jou is nie, sal daar menige geleenthede wees om die klasverteenwoordiger by te staan. Hulle taak kan nie effektief uitgerig word sonder die hulp van die ouers nie. Van die versoeke vir hulp sal wees gedurende werksure, ander na-ure of naweke (Saterdae). Daar sal iets wees om almal te akkommodeer. Vir meer inligting om betrokke te raak en ‘n bydrae te maak, kontak asseblief enige een op die OOV komitee, sien besonderhede onderaan, of bespreek met jou klasverteenwoordiger wanneer die verkiesing volgende jaar is.
 2. Klasverteenwoordigers
  Ouers of wettige voogde van alle leerders kies ‘n klasverteenwoordiger vir elke klas in De Hoop in Januarie. Die klasverteenwoordiger se vernaamste rol is:
  • om die ouers en die klasonderwyser nader aan mekaar te bring;
  • om die ouers betrokke te maak met fondsinsamelings by die skool;
  • om ten alle tye ‘n positiewe rol te speel om die korrekte inligting te kommunikeer.

  Hulle take sluit in:
  • algemene admin en kommunikasie insluitend om ‘n klaslys op te stel;
  • om ‘n sosiale bymekaarkom met die onderwyser/es en ouers te reël aan die begin van die jaar;
  • om die onderwyser/es se verjaarsdagpartytjie met die leerders te beplan en te reël;
  • om blomme / versiering in die voorportaal te reël;
  • om die siekekamer se linne om te ruil en te was (slegs een week in die jaar);
  • om nuwe ouers te verwelkom;
  • om hulp te verleen met fondsinsamelingsprojekte;
  • om hulp te verleen met die koekverkopings.
 3. Graad Verteenwoordigers
  Die Graadverteenwoordigers word uit die Klasverteenwoordigers gekies. Hulle skakel met die komitee en die ouers en verleen hulp tydens funksies en ander aktiwiteite, in graad konteks.
 4. OOV Komitee
  Alle aktiwiteite van die OOV word bestuur, gereël en beheer deur die OOV Komitee, wat bestaan uit sewe (7) lede en wie in die middel van die jaar verkies word. Die Komitee bestaan uit ‘n Voorsitter, 2 Onder-Voorsitters, 2 Sekretaresses en 2 Tesouriere.
Een van ons grootste fondsinsamelings van die jaar geskied deur middel van ons jaarlikse De Hoop gholfdag. Skakel gerus die kantoor indien u meer inligting oor hierdie geleentheid verlang en as u betrokke wil raak by die vele aspekte van hierdie besonderse dag.
Nog ‘n hoogtepunt op ons kalender is die jaarlikse ses-aan-‘n-kant-krieketnaweek! Ons pa’s kry die geleentheid om spanne in te skryf en op ‘n informele en baie sosiale grondslag kragte te meet. Dié informele kompetisie vind plaas oor twee dae, wat op ‘n Vrydagmiddag na skool afskop, en dan afsluit na die finale wedstryd Saterdagaand. Skakel gerus ons sportkantoor vir meer inligting oor hierdie heerlike geleentheid.
Die gebedsgroep kom op Vrydae-oggende om 8h00 bymekaar in die personeelkamer. Neem vrymoedigheid om enige tyd aan hierdie gebedsgeleenthede te kom deelneem.
De Hoop-leerders word sterk aangemoedig om ‘n etos van omgee te kweek. In die derde kwartaal word ‘n spesiale Ons Gee Om Week opsygesit vir De Hoopers om uit te reik na mense wat empatie en omgee benodig. Geleenthede word geskep om met groepe te ontmoet en om met mense in gesprek te tree. Hierdie groepe sluit ons bejaardes, persone wat liggaamlik of geestelik uitgedaag word en mense in minderbevoorregte gemeenskappe in. Elke graad identifiseer ‘n spesifieke groep met wie hulle graag wil kommunikeer, en ‘n houding van dankbaarheid en omgee word gekoester en ingeboesem.
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X